ایمیل : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

متن سخنرانی دکترسید عبدالرزاق موسوی در حضور ریاست محترم جمهور ، استاندار محترم ، نخبگان و احزاب فارس


پنج شنبه ۳۱فروردین درتالارحافظیه  شیراز
بسم الرحمن الرحیم
 محضرمبارک رئیس جمهورمحترم جناب آقای دکترروحانی ، هیات همراه ،  فرهیختگان وحضارمحترم ،عرض سلام وادب واحترام دارم.
 به عنوان عضو کوچکی ازجامعه  جانبازان وآزادگان هشت سال دفاع مقدس، حقوقدانان و وکلای دادگستری و معلمان کشور و فعالان سیاسی واجتماعی استان، مقدم شمارابه استان مهمان نوازفارس،سومین حرم اهل بیت ومهدفرهنگ وتمدن ایران زمین گرامی می داریم.
برای تمامی تلاشها وتوفیقات ودستاوردهای دولت درعرصه
 بین المللی وداخلی به ویژه تعامل سازنده  بادنیا ، ایجادآرامش وامنیت وکاهش تنشهاواختلافات درداخل ، دواقدام برجسته برجام درعرصه بین المللی وانتشارمنشورحقوق شهروندی درداخل، موفقیت های اقتصادی دولت ، جلوگیری ازبازگشت وضعیت غیرقابل تحمل گذشته وتلاش برای تداوم اصلاحات وتقویت روحیه امید به آینده تشکرمی کنیم.
پیام روشن این اقدامات ، ضرورت استمرارریاست جمهوری جنابعالی برای دوره دوم است.
 ما اصلاح طلبان وحامیان دولت این پیام رادریافته و به حمایت ازدولت برآمده از رای مردم ادامه خواهیم داد.
زیراما نگران ازدست دادن سرمایه های مادی ومعنوی ، بازگشت فضای بداخلاقی و حذف سرمایه های کشور تضییع حقوق ملت وعزت وعظمت ایران وایرانیان هستیم.
 ملت برای رفع این نگرانی ها درروز۲۹اردیبهشت حماسه بزرگ دیگری که نشان ازتجلی رای واراده مردم درتعیین سرنوشت خویش است  راخلق وبه  جهانیان نشان خواهند داد که ازرئیس جمهورخوددکترروحانی حمایت خواهند کرد .
جناب رئیس جمهور:
۱_به عنوان عضوکوچکی ازجامعه بزرگ معلمان کشورضمن تشکرازهمه اقدامات دولت ، خواستاراصلاح ساختاری آموزش وپرورش وتوجه به نقش وجایگاه معلمان، ومنزلت ومعیشت آنان به ویژه بازنشستگان درنظام برنامه ریزی کشورهستیم.
۲_ضمن تشکر ازدستوراجرای قانون خدمات رسانی به ایثارگران،ازجنابعالی می خواهیم ، دستوردهیدتاقانون مذکوربه ویژه درموضوع درمان جانبازان به خوبی اجراشود.
۳_استقلا ل کانون وکلای دادگستری ضامن تامین حقوق ملت است.
ازجنابعالی به عنوان رئیس جمهورحقوقدان و وکیل دادگستری می خواهیم، ازاستقلال وهویت این نهادباسابقه ،وضرورت اجباری کردن وکالت دفاع کنید.
۴_منشورحقوق شهروندی گامی بلند دراجرای تعهدات رئیس جمهوربه عنوان مسئول اجرای قانون اساسی  است.اجرای منشوروتلاش برای تصویب قانون درآن قسمت که نیاز به قانون دارد،ازالزامات اجرای است، پی گیری ودستورشمارا خواهانیم.
۵_مابرمحدودیتهای جنابعالی درتشکیل دولت اول وتشکیل کابینه واقف بوده وهستیم ، اکنون که درسایه برگزاری انتخابات ۹۴شاهد شکل گیری مجلسی متعادل وهمراه باملت هستیم ،
انتظارداریم ، درمعرفی دولت بعدی به دغدغه های حامیان دولت واصلاح طلبان بااصلاح وترمیم کابینه پاسخ مثبت داده شود.
۶_احزاب ونهادهای مدنی ازارکان اساسی توسعه وتضمین حقوق ملت درتعیین سرنوشت خودهستند.
تقویت قانون مند احزاب مردم ساخته ، مهمترین بسترمشارکت ونظارت همگانی دراداره کشورهستند.واین درگرو حمایت های قانونی دولت وشخص جنابعالی است.
۷_ازتلاشهای استاندارمحترم صادق وپاکدست استان  به ویژه درایجاد فضای امن سیاسی و برگزاری انتخابات سال۹۴ تشکرنموده وامیدوارهستیم، درپاسخ به مطالبات مردم ،باحمایت دولت، درجهت تقویت مدیران موفق باشند.
۷_ مردم نجیب فارس وشیراز شایسته حمایتهای بیشتر دولت جنابعالی هستند امیدداریم،دردولت دوم ازحمایت دولت تدبیر وامیدبیش ازگذشته بهره مندشوند.
جناب آقای روحانی :
دعای مابدرقه راه شماست.
ما رفیق نیمه راه نیستیم.
ماباشما آمده ایم وتاپایان راه وحتی پس ازآن نیز انشاءالله باشماخواهیم بود.
ماآنان را که برای عزت وسربلندی این ملت تلاش کرده وبه مردم خدمت کنند، هیچگاه فراموش نمی کنیم.
مادولت هشت سال دفاع مقدس ،دولت سازندگی ودولت اصلاحات رافراموش نمی کنیم....
مابا آنان که عزت وسربلندی این ملت رابه سخره گرفته وبه نام دولت پاکدستان به مردم دروغ گفتند ، راهم فراموش نمی کنیم...
ماباانسجام بیشتر وبااراده ای راسخ تروباتمام توان برای پیروزی قاطع شماکه پیروزی ملت ایران است،تلاش می کنیم.
ماکشور،مردم،نظام ورهبرمان رادوست داریم .
مااین دوستی وباوررادرزندانهای نظام بعثی، به آرمانهای امام؛ وانقلاب ثابت کردیم وامروزهم به آن افتخارمی کنیم. ماخدمتگذاران به کشورمان رادوست داریم.
جناب روحانی :
ما برای حفظ  عزت ، عظمت وبهروزی این ملت وفرزندانمان باهمه توان ازشما حمایت می کنیم.
مابه عهدی که باشما بسته ایم وفادارهستیم.
وازشماهم می خواهیم به عهدی که باملت بسته اید وفادارباشید.
پیروز ، سربلند و عزیز باشید.

علمی

فرهنگی

ادبی

تربیتی

تاریخی

مذهبی

ورزشی

سیاسی

تماس با ما

آدرس :

پست الکترونیک : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

فکس : 0218834822